fbpx

ประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส”

 ประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส”

Dow และโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ชิงรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา – ปริญญาตรี (แนบเอกสารยืนยัน)

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวดและเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามในป่าชายเลนปากน้ำประแส อาทิ ภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น นก ปลา พันธุ์พืชป่าชายเลน) เป็นต้น
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายไม่เกิน 2 ปีก่อนวันที่รับสมัคร ด้วยกล้องดิจิทัล เป็นภาพสี ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณา หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพ
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทที่เข้าประกวดให้ชัดเจน ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบในแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (Google form)
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น
 7. ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

รางวัลการประกวด (แบ่งตาม 2 ประเภทของผู้ส่งภาพเข้าประกวด)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวัชระ สายสมาน โทร. 038-673230 / 085-0820729
 • อีเมล [email protected]
 • www.facebook.com/DowThailandGroup

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • 15 พฤศจิกายน 2563

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จัดโดย

 • Dow และโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance

photo contest1_07112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post