fbpx

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

 ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

Central Food Retail ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Central Food Retail Innovation Contest – Innovative Sustainable Food and FMCG” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 220,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจร่วมกับ Central Food Retail

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาในการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาอาหาร และผลิตภัณฑ์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการประกวดได้ร่วมพัฒนาสินค้าไปสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับ Central Food Retail
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติการสมัคร

เป็นสินค้านวัตกรรมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดอยู่ภายใต้ 4 หมวดหมู่สินค้าภายใต้กรอบแนวความคิดของ Central Food Retail (ประเภทใดประเภทหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
ความสวยความงาม
สุขภาพ
กาแฟเครื่องดื่ม
สัตว์เลี้ยง
ต้องมีสินค้านวัตกรรมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสำเร็จแล้ว (MVP) 80% ขึ้นไป หรือสำเร็จแล้วพร้อมออกสู่ตลาดเพื่อขยายธุรกิจ
มีความรู้ ความสนใจ และประสบการณ์ด้าน Food Sci/ Tech Food Innovation/ Food Entrepreneur/ Supermarket and Convenience Store Retail
กำหนดการ

วันนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 : เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน สามารถส่งข้อมูลการสมัคร และรายละเอียดผ่านทาง online
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : ที่ Central Food Retail Learning Academy Center (Tops Super Market Kaset)
นำเสนอแนวคิด ที่มาเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค (อาหารหรือผลิตภัณฑ์) และแผนแนวทางการดำเนินธุรกิจ ทีมละไม่เกิน 3 คน
Pitching 5 นาที ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
ที่มาและวิสัยทัศน์
อธิบายลักษณะสินค้า และประโยชน์
แผนธุรกิจ เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคาเป้าหมายยอดขาย และกำไร วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตอบคำถามคณะกรรมการ 5 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการประกวด ทางคณะกรรมการฯ จะทำการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : ที่ Central Food Retail Learning Academy Center (Tops Super Market Kaset)
5 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานรอบสุดท้ายกับผู้บริหารระดับสูงของ Central Food Retail โดยมีเวลา 7 นาที เป็นภาษาอังกฤษ และตอบคำถามผู้บริหาร 5-10 นาที
จากนั้นคณะกรรมการฯ จะทำการตัดสิน ประกาศผลและมอบรางวัลกับ 3 ทีมผู้ชนะเลิศ
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน โดยจะจัดให้มีการนําเสนอผลงานในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ – 40%
ความสอดคล้องกับแนวทางข้อมูลการจัดงาน คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม – 25%
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความสามารถในการต่อยอดทางธุรกิจ – 25%
วิธีการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม – 10%
หมายเหตุ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกวดนี้ ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด หากแต่ทาง Central Food Retail มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในเอกสารสิ่งพิมพ์และ/หรือสื่อสารสนเทศทุกประเภทเพื่อการโฆษณา โดยถือว่าเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และ Central Food Retail ไม่ต้องเสียค่าสิทธิ์แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
รางวัลประเภท “เงินสด” เป็นจำนวนที่ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัลดังกล่าว และผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ผู้จัดโครงการฯ ร้องขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย
เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
และได้ร่วมงานกับทาง Central Food Retail ดังนี้

พัฒนาสินค้าและธุรกิจร่วมกับ Central Food Retail
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายใต้ Central Food Retail
ได้รับการสนับสนุนทางการตลาดภายในเครือ central food Retail
ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TopsThailand
[email protected]

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

  • วันนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 : เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน สามารถส่งข้อมูลการสมัคร และรายละเอียดผ่านทาง online

วันที่ประกาศผลรางวัล

  •  โดยจะจัดให้มีการนําเสนอผลงานในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กร

จัดโดย

  • Central Food Retail

contest_07112020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post