fbpx

เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

 เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ 64

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ 64

วิชาสามัญ ภาษาไทย

1. การอ่าน

 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
 • การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที / น้ําเสียง / อารมณความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

2. การเขียน

 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

3. การพูด การฟัง

 • การวิเคราะห์จุดประสงคในการพูด
 • การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน
 • การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4. หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คําตรงความหมาย
 • ประโยคกํากวม / ประโยคบกพร่อว
 • ประโยคสมบูรณ์
 • ระดับภาษา
 • การใช้สํานานถูกตองตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คําที่มีความหมายตรง / อุปมา
 • คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (50 ข้อ 100 คะแนน)
 • มีเวลาในการทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละ 1 นาที 48 วินาที

วิชาสามัญ สังคมศึกษา

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธํารงรักษาพระพทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม

 • หน้าทของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงาม การธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธาและธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เศรษฐศาสตร์

 • บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4. ประวัติศาสตร์

 • เวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตการณ์ในทวีปเอเชีย ยุโรปแอฟริกา และอเมริกา
 • ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

5. ภูมิศาสตร์

 • โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิสัมพันธระหว่างมนษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (50 ข้อ 100 คะแนน)
 • มีเวลาในการทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละ 1 นาที 48 วินาที

วิชาสามัญภาษาอังกฤษ

1. Listening -Speaking Skills

 • Situation dialogues

2. Reading Skills

 • Graph/chart/diagram/table
 • Different Types of Texts

3. Writing skills

 • Paragraph Completion
 • Paragraph Organization

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (80 ข้อ 100 คะแนน)
 • มีเวลาในการทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละ 1 นาที 7 วินาที

วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วัดเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

1. สาระจํานวนและพีชคณิต

 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • จํานวนจริงและพหุนาม
 • ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการทิึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • จํานวนเชิงซ้อน
 • เมทริกซ์
 • ลําดับและอนุกรม

2. สาระการวัดและเรขาคณิต

 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • เวกเตอรในสามมิติ

3. สาระสถิติิและความน่าจะเป็น

 • สถิติ
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น

4. สาระแคลคูลัส

 • แคลคูลัส

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (25 ข้อ 75 คะแนน)
 • ระบายคำตอบเป็นค่าตัวเลข (5 ข้อ 25 คะแนน)
 • มีเวลาในการทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละ 3 นาที

วิชาสามัญ ฟิสิกส์

วัดเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสาระฟิสิกส์ประกอบด้วย

 1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 2. การเคลื่อนที่แนวตรง
 3. แรงและกฎการเคลื่อนที่
 4. สมดุลกลของวัตถุ
 5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 6. โมเมนตัมและการชน
 7. การเคลื่อนทแนวโค้ง
 8. การเคลื่อนทแบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 9. คลื่น
 10. เสียง
 11. แสง
 12. ไฟฟ้าสถิต
 13. ไฟฟ้ากระแส
 14. แม่เหล็กและไฟฟ้า
 15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 16. ความร้อนและแก๊ส
 17. ของแข็งและของไหล
 18. ฟิสิกส์อะตอม
 19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (25 ข้อ 75 คะแนน)
 • ระบายคำตอบเป็นค่าตัวเลข (5 ข้อ 25 คะแนน)
 • มีเวลาในการทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละ 3 นาที

วิชาสามัญเคมี

วัดเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสาระเคมีประกอบด้วย

 1. อะตอมและสมบัติของธาตุ
 2. พันธะเคมี
 3. โมล สารละลาย และปริมาณสัมพันธ์
 4. แก๊ส
 5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 6. สมดุลเคมี
 7. กรด – เบส
 8. ไฟฟ้าเคมี
 9. เคมีอินทรีย์
 10. พอลิเมอร์
 11. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (40 ข้อ 80 คะแนน)
 • ระบายคำตอบเป็นค่าตัวเลข (5 ข้อ 20 คะแนน)
 • มีเวลาในการทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละ 2 นาที

วิชาสามัญชีววิทยา

วัดเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาระชีววิทยา ประกอบด้วย

 1. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
 2. การหมุนเวียนสารในระบบนเวศิ
 3. ความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก
 4. การเปลี่ยนแปลงแทนทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 5. ประชากร
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 8. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 9. การหายใจระดับเซลล์
 10. การแบ่งเซลล์
 11. ระบบภูมิคุ้มกัน
 12. ระบบย่อยอาหาร
 13. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
 14. ระบบขับถ่าย
 15. ระบบหายใจ
 16. ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
 17. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
 18. ระบบต่อมไร้ท่อ
 19. การเคลื่อนที่
 20. พฤติกรรมของสัตว์
 21. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
 22. การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และ การลําเลียงของพืช
 23. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
 24. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 25. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 26. สมบัติและหน้าที่สารพันธุกรรม
 27. ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
 28. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 29. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 30. เทคโนโลยทาง DNA
 31. การศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
 32. พันธุศาสตร์ประชากร
 33. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 34. อนุกรมวิธาน

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (50 ข้อ 100 คะแนน)
 • มีเวลาในการทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละ 1 นาที 48 วินาที

ขอบคุณข้อมูล : สทศ.

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ : คลิก

เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ : คลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 63

PANOT

PANOT

Related post