fbpx

เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

 เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT 2564

เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ 
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564
เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ 
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564
เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ 
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564
เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ 
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564

GAT ความถนัดทั่วไป

 • ส่วนที่ 1 : การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
 • ส่วนที่ 2 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ Expressions , Volcabulary , Reading Comprehension, Structure and Writing

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ส่วนที่ 1 : 20 ข้อ 150 คะแนน
 • ส่วนที่ 2 : 60 ข้อ 150 คะแนน

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

1. การเชื่อมโยงความรู้

 • ความสามารถในการนําควมรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการหาคําตอบทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง

2. การแก้ปัญหาและการใช้เหตุผล

 • ความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคํานึกถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและสามารถให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปที่มีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ

3. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 • ความสามารถในการใช้รูป ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนําเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน

โดยข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

 1. สาระจํานวนและพีชคณิต
 2. สาระการวัดและเรขาคณิต
 3. สาระสถิติและความน่าจะเป็น
 4. สาระแคลคูลัส

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (35 ข้อ 210 คะแนน)
 • ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข (10 ข้อ 90 คะแนน)

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

1. การเชื่อมโยงความรู้

 • ความสามารถในการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายหรือเชื่อมโยงกับข้อมูล เพื่อหาคําตอบ ข้อสรุป หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

2. การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสมมติฐานหรือกระบวนการสารวจตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผล หรือสามารถ ให้เหตุผลเพื่อให้เกิดการยอมรับในข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

3. การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

 • ความสามารถในการประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสม รวมทั้ง ใช้ข้อมูลจากการนําเสนอรูปแบบต่าง ๆ ในการตีความหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • โดยข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
 • สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

 • สาระชีววิทยา
 • สาระเคมี
 • สาระฟิสิกส์
 • สาระโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (60 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • กลศาสตร์แรง มวล และการเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมีสาร และสมบัติของสาร
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

สมรรถนะ

 • การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
 • ความถนัดเชิงช่าง
 • ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
 • สามัญสํานึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
 • การแก้ปัญหา
 • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (60 ข้อ 240 คะแนน)
 • ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข (10 ข้อ 60  คะแนน)

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สมรรถนะ

 • การรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
 • การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ
 • ทักษะการวาดภาพ

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (20 ข้อ 60 คะแนน)
 • เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (10 ข้อ 30  คะแนน)
 • อัตนัย ตรวจด้วยคน (4 ข้อ 210 คะแนน)

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

สมรรถนะ

 • สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู
 • สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (120 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์และออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์/การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

สมรรถนะ

 • ศักยภาพการรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • การคิดสร้างสรรค์ – จินตนาการ
 • การรับรู้ภาพด้วยสายตา เพื่อการจําลองภาพ สิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนํามาสร้างแรงบันดาลใจ และงานสร้างสรรค์
 • พื้นฐานความรู้การวาดภาพ และองค์ประกอบศิลป์
 • พื้นฐานความรู้ทางด้านเครื่องดนตรี
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (90 ข้อ 225 คะแนน)
 • เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (10 ข้อ 75  คะแนน)

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา

 • คําศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สํานวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

สมรรถนะ

 • ความสามารถในการอ่าน
 • ความสามรถในการเขียน
 • ความสามารถในการสื่อสาร

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 4  ตัวเลือก 1 คำตอบ (100 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

เนื้อหา

 • คําศัพท์สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)

สมรรถนะ

 • การใช้คําศัพท์และสํานวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ ในชีวิตประจําวัน (Ausdrücke und Wendungen in Alltagssituationen)
 • การอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความและ การตีความ (Lesen: Lücken- und Lesetexte)

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 4  ตัวเลือก 1 คำตอบ (100 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา

 • คําศัพท์ขั้นพื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

สมรรถนะ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการเขียน
 • ความสามารถในการอ่าน

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 4  ตัวเลือก 1 คำตอบ (100 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหา

 • คําศัพท์และสํานวน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

สมรรถนะ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการอ่าน
 • ความสามารถในการเขียน

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 4  ตัวเลือก 1 คำตอบ (100 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 • คําศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

สมรรถนะ

 • ความสามารถในการอ่าน

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 4  ตัวเลือก 1 คำตอบ (100 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหา

 • คําศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • ความเข้าใจภาษา

สมรรถนะ

 • ความสามารถในการอ่านเขียน
 • ความสามารถในการแปลความ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์และตีความ

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 4  ตัวเลือก 1 คำตอบ (100 ข้อ 300 คะแนน)

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • คําศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

สมรรถนะ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการอ่าน

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ

 • ปรนัย 4  ตัวเลือก 1 คำตอบ (100 ข้อ 300 คะแนน)

ขอบคุณข้อมูล : สทศ.

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ : คลิก

เนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT : คลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 63

PANOT

PANOT

Related post