fbpx

รวม 26 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.นเรศวร (รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2563)

 รวม 26 โครงการ! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO ม.นเรศวร (รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2563)

ปฏิทินการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 Portfolio มน.

 1. รับสมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก (1-15 ธันวาคม 2563)
 2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (1-16 ธันวาคม 2563)
 3. ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (1-16 ธันวาคม 2563)
 4. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (17-21 ธันวาคม 2563)
 5. ให้ผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ TCAS (ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป)
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (28 มกราคม 2564)
 7. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (5 กุมภาพันธ์ 2564)
 8. สอบสัมภาษณ์ (6 กุมภาพันธ์ 2564)
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (19 กุมภาพันธ์ 2564)
 10. ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS64 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาและจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ (22-23 กุมภาพันธ์ 2564)
 11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (2 มีนาคม 2564)
 12. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศและเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น) (3-5 มีนาคม 2564)
 13. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (16-17 มิถุนายน 2564)
 14. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (21 มิถุนายน 2564)

โครงการที่เปิดรับสมัคร

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มน.

ลำดับโครงการข้อมูลรับสมัคร
1โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศคลิก
2โครงการเด็กดีมีที่เรียนคลิก
3โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาคลิก
4โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)คลิก
5โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคลิก
6โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาคลิก
7โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์คลิก
8โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมคลิก
9โครงการทายาทผู้ประกอบการคลิก
10โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)คลิก
11โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)คลิก
12โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)คลิก
13โครงการทายาทเกษตรกรคลิก
14โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคลิก
15โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตรคลิก
16โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่คลิก
17โครงการ ทสม. และ ทสจ.คลิก
18โครงการช้างศึกพระนเรศวรคลิก
19โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไวคลิก
20โครงการ Law for Languagesคลิก
21โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวรคลิก
22โครงการพิเศษสาหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้านคลิก
23โควตาพิเศษสาหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคลิก
24โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่คลิก
25โครงการพิเศษสาหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์คลิก
26โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์คลิก

 • ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย.63
 • ขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.nu.ac.th
PANOT

PANOT

Related post