fbpx

มข.จัดสอบเอง! TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคอีสาน (เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกแต่ละคณะ/สาขา)

 มข.จัดสอบเอง! TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคอีสาน (เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกแต่ละคณะ/สาขา)

กำหนดการคัดเลือก TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคอีสาน มข.


รหัสและชื่อสมรรถนะเฉพาะด้าน

สมรรถนะหลัก
01-1 สมรรถนะด้านภาษาไทย
01-2 สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และดิจิทัล
02-1 สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์
02-2 สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์
02-3 สมรรถนะด้านดิจิทัล

สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ
03-3 สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส
03-4 สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน
03-5 สมรรถนะด้านภาษาจีน
03-6 สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น

สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
03-18 สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาตร์
03-19 สมรรถนะด้านการออกแบบ

สมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์
03-20 สมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์

รหัสและชื่อสมรรถนะเฉพาะด้าน (จัดโดยคณะ/สาขาวิชา)

สมรรถนะเฉพาะด้าน (คณะแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์))
03-1 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับเวชนิทัศน์
03-2 สมรรถนะด้านศิลป์สำหรับเวชนิทัศน์

สมรรถนะด้าน (ศิลปกรรมศาสตร์)
03-7 สมรรถนะด้านการวาดเส้น
03-8 สมรรถนะด้านประกอบศิลป์
03-9 สมรรถนะด้านวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
03-10 สมรรถนะด้านทางการออกแบบนิเทศศิลป์
03-11 สมรรถนะด้านดนตรีตะวันตก
03-12 สมรรถนะด้านดนตรีไทย
03-13 สมรรถนะด้านดนตรีพื้นเมือง
03-14 สมรรถนะด้านศิลปะการละคร
03-15 สมรรถนะด้านนาฎศิลป์

สมรรถนะด้านศึกษาศาสตร์
03-16 สมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์
03-17 สมรรถภาพทางกาย


คณะ/สาขา ที่เปิดรับ (เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก)


*หมายเหตุ (ควรศึกษา)


ตารางแสดงวัน/เวลา ประเมินสมรรถนะ TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคอีกสาน

  • ขอบคุณข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post