fbpx

เปิดรับแล้ว! ช่วงที่ 2 TCAS64 รอบ 1 PORT ม.ศิลปากร (28 ก.ย. – 29 ต.ค.63)

 เปิดรับแล้ว! ช่วงที่ 2 TCAS64 รอบ 1 PORT ม.ศิลปากร (28 ก.ย. – 29 ต.ค.63)

สวัสดีครับ! มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2) TCAS64 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 29 ต.ค.63 รับรวม 2,286 ที่นั่ง รวม 8 8 คณะ .. รายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เลยครับ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) : คลิก
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) : คลิก

คณะมัณฑนศิลป์

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) : คลิก

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ : คลิก

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) : คลิก

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) : คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ : คลิก
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) : คลิก

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ : คลิก
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม : คลิก

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ : คลิก
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) : คลิก
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) : คลิก

คณะดุริยางคศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร : คลิก

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio


 • ขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/
 • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post