fbpx

Robotics and AI Camp 2020 by [email protected]

 Robotics and AI Camp 2020 by RAI@KMITL

😊😊โอกาสดีดีค่ายฟรีก็มา

ค่ายนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปี 2564

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับชั้นม.6
 2. มีความสนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในปีการศึกษา 2564
 3. สมัครเข้าเรียนในรอบ Early round Direct Admission พร้อมทั้งชำระค่าสมัคร 1,000 บาทแล้ว
 4. ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าค่ายก่อน
 5. ผู้สมัครระดับชั้น ม.4-5 จะเป็นตัวสำรองและอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าค่ายรับสมัครถึงวันที่ 14 พ.ย.63 หรือปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน

  ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Line Official Account : @rai_kmitl

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 14 พฤศจิกายน 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 21-22 พฤศจิกายน 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 99 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 / ผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.6 / ปวช. ผู้สมัครครบขั้นตอนก่อน มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายก่อน

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Robotics and AI Laboratories, KMITL

จัดโดย

 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post