fbpx

Petro Camp VIII

 Petro Camp VIII

พบกับพี่ค่ายวิศวะปิโตรเคมีฯ ศิลปากร
ที่จะพาน้องๆ ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการจริง ได้ใช้เครื่องมือ เครื่องทดสอบทางวัสดุ

พร้อมรับเกียรติบัตรไว้สมัคร SU-TCAS 64 สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
เวลา 09.00-10.00 น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เวลา 10.00-10.30 น. วัดความรู้ทางวิชาการ ความสามารถหรือความถนัดในวิชาชีพ
เวลา 10.30-12.00 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00-15.30 น. แนะนำการรับสมัคร SU-TCAS 2564
เวลา 15.30-16.00 น. รับเกียรติบัตร และปิดโครงการ

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 14 ตุลาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 24 ตุลาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

  • 50

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ของชั้น ม.4-5 เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

ค่าใช้จ่าย

  • 400 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

จัดโดย

  • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

Line >> @goo3303d

ขอบคุณข้อมูลจาก ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

kat pari

pari

Related post