fbpx

โครงการแค่ใจก็เพียงพอ โดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 โครงการแค่ใจก็เพียงพอ โดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นมาของโครงการ โครงการ

“แค่ใจก็เพียงพอ” “Honor the King’s Legacy 2020” เป็นโครงการที่เกิดจากความมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

 • มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้องค์ความรู้ ไปพัฒนาชีวิตความคิดในเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคม
 • สนับสนุนการสร้างนวัตกร และส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
 • เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเติบโตสู่ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงสร้างสุขให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

แผนการประกวด

 • นวัตกรรมเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก และแตกออกเป็นประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมทั้งหมด 9 ด้าน
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Society) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่าง รากฐานด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน เกษตรกรรมแบบยั่งยืน การจัดการภัยพิบัติ
 • ปัญหาด้านสังคมเมือง (Urban Society) การจัดการปัญหาความเป็นเมือง การศึกษา การเงิน การจ้างงานและสวัสดิการสังคม
 • ปัญหาด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สุขภาพ

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลงานที่เป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น แคมเปญ, การบริการ, กระบวนการ, สิ่งประดิษฐ์, รูปแบบผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, แอปพลิเคชัน ฯลฯ จนถึงขั้นของการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง โดยยึดหลัก 3 ประการ

 • มีความยั่งยืน แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
 • โครงการมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้ชุมชุน สร้างคุณประโยชน์ แก้ไขปัญหา หรือ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้รับการยอมรับจากชุมชน
 • เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง สามารถสานต่อโครงการให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคน จะมีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนา ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

หลังจากผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 27 ต.ค. 2563 แล้ว จะเปิดให้มีการส่งแผนงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 9 พ.ย. 63 ผ่านทางเว็บไซต์ www.htkl.info ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint ไม่เกิน 12 หน้า และต้องมีวิดีโอคลิป เพื่อแนะนำทีมหรือแนวคิด ความยาวไม่เกิน 90 วินาที จำนวน 1 วิดีโอ โดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายวีดีโอได้ แบบฟอร์มการส่งแผนงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมหัวข้อในไฟล์ PowerPoint ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ความเป็นนวัตกรรมของแผนธุรกิจนวัตกรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน คุณลักษณะเด่นของผลงาน
 2. กลยุทธ์แผนธุรกิจนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย และกุลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แนวคิดในการแก้ปัญหา ผู้ให้ความร่วมมือในชุมชน งบประมาณ ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีหรือรูปแบบผลงาน การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างความรับรู้
 3. ประโยชน์ทางด้านสังคม แนวคิดการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยื่น ภาพร่างสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ แผนการตลาดและการสื่อสาร ความยั่งยืน

ทีมที่ผ่านเข้ามารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะมีการให้โหวตออนไลน์ 10 ทีมที่เข้ารอบ ระยะเวลาการโหวตคือ 14-19 พ.ย. 2563 โดยแต่ละทีมต้องแชร์ผลงานลง Facebook หรือ social media อื่นๆ ของตน และใส่ hashtag ดังนี้

1.#แค่ใจก็เพียงพอ #HTKL และ #ชื่อทีม

2.แนบ link : www.htkl.info

3.แนบ link : https://www.facebook.com/honorthekingslegacyofficial/

เมื่อส่งผลงาน ให้ copy link ของโพสต์นั้นๆ ใส่ลงในเอกสารส่งผลงานด้วย

เกณฑ์การให้คะแนน

Social Impact 40%

Feasibility & Scalability 20%

Innovation & Creativity 20%

Sustainability 20%

รางวัล และประโยชน์ที่จะได้รับ

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสดจำนวน 300,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสดจำนวน 150,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสดจำนวน 50,000 บาท

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 23 ตุลาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 พฤศจิกายน 2563

จำนวนรับสมัคร

 • ทีมละ 1-6 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • AIS Design Center เอ็มโพเรียม ชั้น 5

จัดโดย

 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post