fbpx

ค่ายเทคโนโลยีชีวภาพฯ ครั้งที่ 1 ม.สงขลานครินทร์

 ค่ายเทคโนโลยีชีวภาพฯ ครั้งที่ 1 ม.สงขลานครินทร์

ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นอีกศาสตร์ที่นำประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตมาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เช่นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่

จากความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อโลกสมัยใหม่ Biotech Camp จึงมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่น้องๆ ในระดับมัธยมตอนปลายทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 5 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 27-29 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

ระดับการศึกษา

  • ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

  • 900 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดโดย

  • ชุมนุมเทคโนโลยีชีวภาพ และสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post