fbpx

735 ที่นั่ง! TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.สวนดุสิต (รวม 23 หลักสูตร)

 735 ที่นั่ง! TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.สวนดุสิต (รวม 23 หลักสูตร)

สวัสดีครับ! (5 ต.ค.63) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศกำหนดการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งเกณฑ์รับสมัครทั้ง 4 รอบ 5 รูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยปีนี้จะเปิดรับสมัครรอบพอร์ตช่วงวันที่ 12 ต.ค.63 – 22 ม.ค.64 เปิดในรับ 5 คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและโรงเรียนการเรือน ภาพรวมการคัดเลือกพิจารณา GPAX และผลงานที่เกี่ยวข้อกับสาขาวิชา .. รายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เลยครับ


เกณฑ์การรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มดส. 

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา : คลิก
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : คลิก
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) : คลิก
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) : คลิก
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) : คลิก
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) : คลิก

คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) : คลิก
 • สาขาวิชาการตลาด : คลิก
 • สาขาวิชาการบริการลูกค้า : คลิก
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ : คลิก
 • หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ : คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : คลิก
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) : คลิก
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : คลิก

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

 • สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) : คลิก
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) : คลิก

โรงเรียนการเรือน

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) : คลิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) : คลิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) : คลิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) : คลิก
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) : คลิก
 • สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) : คลิก

 • ประกาศรับสมัคร : คลิก
 • ขอบคุณข้อมูล : http://entrance.dusit.ac.th/
 • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.63
PANOT

PANOT

Related post