fbpx

จัดเต็ม 5,089 ที่นั่ง! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (26 โครงการ)

 จัดเต็ม 5,089 ที่นั่ง! TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (26 โครงการ)
ปฏิทิน TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มมส

 1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (26 ต.ค. – 6 พ.ย.63)
 2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
 3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
 4. โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์)
 5. โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์)
 6. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี)
 7. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
 8. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
 9. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
 10. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
 11. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
 12. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)
 13. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ)
 14. โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
 15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 16. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
 17. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)
 18. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
 19. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
 20. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) (คณะเภสัชศาสตร์)
 21. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)
 22. โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)
 23. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)
 24. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
 25. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
 26. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)

 • โครงการที่ 2 – 19 เปิดรับสมัครวันที่ 5 ม.ค. – 28 ก.พ.64
 • รวมระเบียบการรับสมัครทุกโครงการ : คลิก
 • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค.63
 • ขอบคุณข้อมูล : https://admission.msu.ac.th/
PANOT

PANOT

Related post