fbpx

โครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์(ทุนให้เปล่า)

 โครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์(ทุนให้เปล่า)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร

โครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์ (ทุนให้เปล่า)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าใช้จ่ายเมื่อได้ทุน เป็นค่าแรกเข้า 139,000 บาท จำนวนการรับ 60 ทุน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัว 5 ธันวาคม 2563
จำนวนการรับ 60 ทุน

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จจากโรงเรียนหรือหลักสูตรนานาชาติต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
– นักเรียน ม.6 สายสามัญ GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– นักเรียนสอบเทียบ GED ต้องผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
1.4 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 ผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.1.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.1.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.1.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.5.2 ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
2.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
2.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3. องค์ประกอบในการคัดเลือก
3.1 .คุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
3.2 เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 โดยมีองค์ประกอบของรายวิชาดังนี้
– วิทยาศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
– คณิตศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
– อังกฤษ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
3.3 การสอบสัมภาษณ์

4. วิธีการสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง https://www.western-admission.com หรือ แอพพลิเคชั่น LINE : @western2021 สอบถามเพิ่มเติม 085-820-8833 LINE ID : 0858208833

5. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องยื่นวันสอบและรายงานตัว เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกใบ 5.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ใบ 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ใบ 5.4 สำเนาใบทรานสคริป จำนวน 3 ใบ 5.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ใบ

6. กำหนดวันสอบและรายงานตัว วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

7.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะ ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ค่าประกันการเข้าศึกษา ค่าชุด รวม คณะทันตแพทยศาสตร์ 500 3,500 35,000 100,000 – 139,000 เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. เงื่อนไขการรับทุน ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนคืน (ทุนให้เปล่า) ในกรณี ผู้รับทุนการศึกษายุติการรับทุน หรือศึกษาไม่จบตามหลักสูตรที่โครงการกำหนด ทางมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม อาจารย์ น้ำเพชร ยางโชติ ผู้ดูแลโครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร โทรศัพท์ 02-563-5252 ต่อ 5027, 085-820-8833

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 30/11/2020

วันสัมภาษณ์

 • สัมภาษณ์และรายงานตัว วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

 • 60

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. คุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 โดยมีองค์ประกอบของรายวิชาดังนี้
  – วิทยาศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
  – คณิตศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
  – อังกฤษ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

ให้ทุนโดย

 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์น้ำเพชร ยางโชติ  085-820-8833 , 02-563-5252 ต่อ 5027

เพจ >> LINKs
LINE >> @western2021
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ทาง TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเท่านั้น
รายละเอียดกิจกรรมเป็นข้อความของทางผู้จัดกิจกรรม โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเข้าร่วม
kat pari

pari

Related post