fbpx

พี่รอน้องอยู่ปกครองท้องถิ่น (SINGHA ZONE)

 พี่รอน้องอยู่ปกครองท้องถิ่น (SINGHA ZONE)

ค่ายพี่รอน้องอยู่ปกครองท้องถิ่น ของนิสิตสาขาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 10 และ 17 ตุลาคม 2563 ณ Google Meet (ออนไลน์)

🌟 สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการพี่รอน้องอยู่ปกครองท้องถิ่น

✅ รับทราบข้อมูลและการรับเลือกเข้าศึกษาต่อ

✅ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในแต่รอบ

✅ ระบบการเรียนการสอนของสาขาการบริหารท้องถิ่น โดยผ่านนิสิตที่เป็นศิษย์ปัจจุบัน

✅ เทคนิคการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและแนวทางการสัมภาษณ์ จากอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

✅ บอกเล่าประสบการณ์ตรงจากนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่สอบในติดรอบ 1

✅ แนะนำรายวิชาที่ต้องเรียน

✅ บอกเล่าประสบการณ์การลงพื้นที่

✅ กิจกรรมต่างๆ ของสาขาการบริหารท้องถิ่น/คณะ/มหาวิทยาลัย

🌟 เปิดรับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น 🌟

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 4 ตุลาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 10 และ 17 ตุลาคม 2563 (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 / ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

รูปแบบจัดกิจกรรม

  • ทำกิจกรรมร่วมกันทางออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet

จัดโดย

  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post