fbpx

MSE CAMP #12 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

 MSE CAMP #12 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้ทำความรู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และพบกับกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64 สำหรับน้องที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 และเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5 หรือกำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2563 จำนวนประมาณ 100 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ในประเทศไทย
 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร

 1. วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2563 รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 5. วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2563 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ โดยนายภัทร์ สุขแสน” เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ
 6. วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และประกาศเรียกตัวสำรอง (กรณีมีตัวสำรอง)

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในสถานการณ์ปกติ ดำเนินการจัดโครงการฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.00 น. บรรยาย: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และอนาคตและอาชีพของบัณฑิต

เวลา 10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30-12.00 น. เข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.00 น. เข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ

เวลา 14.00-14.30 น. ทดสอบความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ

เวลา 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.00-16.30 น. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร SU-TCAS ตอบข้อซักถามและปิดโครงการ

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และหากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกครั้ง ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดค่ายออนไลน์

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 8 ตุลาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 25 ตุลาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

 • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต gpax 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post