fbpx

V-NET คืออะไร? ใครต้องสอบ? กำหนดการสอบ V-NET 2563

 V-NET คืออะไร? ใครต้องสอบ? กำหนดการสอบ V-NET 2563

V-NET คืออะไร?

V-NET (Vocational National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)


วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
  2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
  4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
  5. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ปีการศึกษา 2563

  • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ : คลิก
  • เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ : คลิก

  • ขอบคุณข้อมูล : สทศ.
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค.63
PANOT

PANOT

Related post