fbpx

ยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และการผลิตอัจฉริยะ พีไอเอ็ม จบไปทำอะไรได้มากกว่าที่คิด?!

 ยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และการผลิตอัจฉริยะ พีไอเอ็ม จบไปทำอะไรได้มากกว่าที่คิด?!

“วิศวกรรมอุตสาหการ และการผลิตอัจฉริยะ อีกสาขาที่กำลังมาแรง ตอบโจทย์กับเด็กยุคใหม่ โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หลายแขนง ทั้งไฟฟ้า ยานยนต์ หุ่นยนต์ AI ไอที ฯลฯ”

“ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นความรู้ด้าน Big Data การควบคุมเทคโนโลยี AI”

“หลักสูตรนี้…น้อง ๆ สามารถเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องจบสายวิทย์ฯ”

“พีไอเอ็ม เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ด้วยการฝึกงานที่เข้มข้นเพื่อให้เด็กพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง”

.

ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) (Panyapiwat Institute of Management) ปรับหลักสูตรใหม่รับอุตสาหกรรม 4.0 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ (Industrial Engineering and Intelligent Manufacturing

ปัจจุบันประเทศของเราได้มีการนำเข้าเทคโนโลยีมามากมายเพื่อการตอบโจทย์ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 โรงงานต่าง ๆ มีการใช้ AI หรือที่เรารู้จัก คือ ระบบประมวลผลอัจฉริยะ ที่มีความฉลาดคล้ายมนุษย์มาควบคุมระบบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี…แต่ว่า!! ระบบเหล่านี้ยังต้องการผู้มีความรู้เฉพาะทางมาควบคุมการทำงาน การที่พีไอเอ็มเปิดสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ ทำให้นักศึกษาที่จบมาสามารถไปทำหน้าที่เหล่านี้ได้ เรียกได้ว่าตอบโจทย์ตลาดแรงงานและช่วยเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

โดยวันนี้ทางทีมงาน TCASter ได้มีโอกาสพิเศษสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พีไอเอ็ม ที่จะมาเล่าถึงหลักสูตรที่เปลี่ยนไปและรายละเอียดเนื้อหาแบบเจาะลึก! โดยมีการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อให้เด็กที่จบมามีความรู้พร้อมที่จะไปเผชิญกับโลกแห่งการทำงานจริง ลองมาฟังกันเลย!!

อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ให้หน่อยค่ะ ว่าอะไรเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

จุดเริ่มต้นของหลักสูตรเกิดจากทางสถาบันตระหนักถึงการที่ประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 ทำให้ทางสถาบันมีการปรับตัว เพื่อตอบรับการเข้ามาของเทคโนโลยี โดยในปัจจุบันและอนาคตนั้นภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการวิศวกร อุตสาหการฯ ที่มีองค์ความรู้ ทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติเฉพาะด้าน อีกทั้งยังเป็นยุคของการผลิตอัจฉริยะที่มีระบบออโตเมชั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ สร้าง พัฒนา ควบคุม จัดการ และบำรุงรักษา ให้ได้ใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งหุ่นยนต์ เทคโนโลยี และคน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นและให้นักศึกษามีความรู้พร้อมใช้งานได้จริงกับตลาดแรงงาน 

การเรียนวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะของที่นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การเรียนวิศวอุตสาหการฯ ของเรา จะเรียนเรื่องการวางแผน การควบคุมระบบต่าง ๆ และนอกจากนี้เรายังเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในด้านของอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม ต้นทุนอุตสาหกรรม เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อควบคุมภาพรวมของอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถต่อยอดอาชีพ เป็นถึงระดับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าของธุรกิจได้อีกด้วย

หลักสูตรของที่นี่เห็นว่า…เมื่อเด็ก ๆ จบไปแล้ว สามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรได้ด้วย ใบนี้มีความสำคัญอย่างไร

ต้องบอกว่าก่อนใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ ใบ กว. ไม่ใช่ทุกคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยจะสอบได้ ต้องเป็นสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรด้วย และเนื่องจากการศึกษาของสถาบันถูกควบคุมหลักสูตรโดยสภาวิศวกร ดังนั้นนักศึกษาที่จบจากที่นี่ไปก็มั่นใจได้ว่า…เราสามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรได้

ความโดดเด่นของหลักสูตรที่นี่คืออะไร

ความโดดเด่นในหลักสูตรนี้ คือ เราได้ทำการยกระดับเนื้อหา เพิ่มวิชาใหม่ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

โดยทางพีไอเอ็มได้มีการปรับปรุงรายเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม ดังนี้

 1. กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  มีการเพิ่มรายวิชาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ทำงานในระบบควบคุมและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม และการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการควบคุมระบบอัตโนมัติ และวิชาระบบผลิตอัจฉริยะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของระบบผลิตอัจฉริยะ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบระบบผลิตเสมือนจริง (Virtual Manufacturing) ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 2. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
  มีการเพิ่มวิชาเลือกทางด้านการผลิตยานยนต์ เช่น วิชาหลักการวิศวกรรมยานยนต์ วิชาการบริหารกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และวิชาเลือกทางด้านกระบวนการผลิตอัจฉริยะ เช่น วิชาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับงานอุตสาหกรรม วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระบบการผลิตอัจฉริยะ

ในเรื่องของการฝึกงาน ได้ยินมาว่าที่นี่มีการฝึกงานที่แตกต่างจากที่อื่น

ความแตกต่าง คือ ทางพีไอเอ็ม จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง โดยทางสถาบันฯ จะแบ่งการเรียนเป็น 60% และการฝึกงาน เป็น 40% ในส่วนของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง ทางพีไอเอ็มจะให้นักศึกษาฝึกงานตั้งแต่ปี 1 ที่ 7-Eleven เป็นการฝึกด้านการรับมือกับผู้คนในรูปแบบต่าง ๆ และปี 2 นักศึกษาจะได้เข้าโรงงานจริง เป็นเหมือนการปรับตัว และในปี 3 นักศึกษาจะได้เรียนจนจบหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับสถานที่ฝึกงานด้วย เพื่อในปี 4 จะได้รับการฝึกงานแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นที่ฝึกเพียง 3 เดือน และอีกเรื่องหนึ่ง คือ เมื่อนักศึกษาเราได้ฝึกงานเร็ว ก็ยิ่งทำให้รู้ตัวเร็วมากขึ้นว่าอยากฝึกงานในรูปแบบไหน 

สถานที่ฝึกงานนักศึกษาสามารถฝึกงานได้ตามความสนใจของตัวเอง ฝึกได้ตั้งแต่บริษัท / โรงงาน Start up, SME  ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงหากนักศึกษาอยากเน้นการฝึกงานที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ทางเราก็มีสถานประกอบการณ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ เช่น บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) และบริษัท บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย) ที่มีเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมายให้ได้เรียนรู้ และนอกจากนี้พีไอเอ็มได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบห้องแล็บพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาไว้ใช้ประกอบการเรียนด้วย

จบจากสาขานี้ไป สามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง

อาชีพหลังจากเรียนจบ นักศึกษาสามารถเป็นวิศวกรวางแผนการผลิต วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรจัดส่งสินค้า รวมถึงอาชีพที่กำลังมาแรงในปัจจุบันคือ Data science ในระยะยาวพีไอเอ็มมองว่านักศึกษาหลังเรียนจบสามารถเป็นถึงระดับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจได้ และในส่วนของเรื่องค่าตอบแทนของสายอาชีพในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา Start อยู่ที่ 22,000 – 30,000 บาท 

เด็กแบบไหนที่จะตอบโจทย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 

สำหรับที่นี่ คือ ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่จบสายวิทย์คณิต โดยตรง เด็กสายศิลป์ ปวช. ปวส. ก็สามารถสมัครได้ โดยวิศวกรรมอุตสาหการฯ จะเน้นการปฏิบัติเยอะ การฝึกงานสำคัญพอ ๆ กับการเรียน คนที่ชอบการบริหาร การจัดการ ชอบวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารเข้าใจ น่าจะเหมาะกับการเรียนสาขานี้ เอาจริง ๆ ในสาขานี้ มีผู้หญิงมากกว่า 60% ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายก็เรียนวิศวกรรมได้

สุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยฝากถึงน้อง ๆ ม.ปลายที่กำลังสนใจสาขานี้อยู่

สิ่งที่อยากฝากถึงน้อง ๆ คือ การเรียนที่วิศวกรรมอุตสาหการฯ ของเรามีการเรียนแบบครอบคลุมการจัดการแบบกว้างขวาง ดังนั้น การเรียนของเราสามารถเข้าไปควบคุมการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกที่ หากน้อง ๆ เป็นคนที่มีความช่างสังเกต ชอบวางแผนในการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ อยากให้ลองเปิดใจกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ไว้ด้วยนะครับ

รุ่นพี่อยากแชร์…

นายภาคภูมิ รุ่งแจ้ง หรือ ไมค์ อายุ 25 ปี บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการฯ รุ่นที่ 4
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง
Supervisor Production Engineer บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“บรรยากาศในห้องเรียนพูดได้เลยว่าความรู้สึกไม่ต่างอะไรจากมัธยมปลายเลย อบอุ่นเหมือนบ้าน เพื่อนๆ พี่ๆ น่ารัก เราสนิทกันมาก อาจารย์ดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง รูปแบบการเรียนของที่นี่จะเป็นการเรียนควบคู่กันระหว่างวิชาการกับการปฏิบัติงานจริงครับ ผมได้ฝึกงานตรงกับสาขาที่เรียนทุกปี ฝึกในโรงงานมาตลอดโดยเฉพาะปี 4 ได้ฝึกงานโรงงานฉีดพลาสติก เป็นเวลา 6 เดือน ทำตำแหน่ง Production Engineer ดูแล วางแผน และควบคุมการผลิต ตั้งแต่นำวัตถุดิบเข้า จนถึงจัดส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ผมว่าจุดเด่นของเด็กพีไอเอ็มไม่ได้มีเพียงความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แน่นอนครับ สิ่งที่ได้รับเต็มๆ คือประสบการณ์การทำงานเกือบ 2 ปี ได้ความอดทน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา และสถานประกอบการบางแห่งที่ได้ไปฝึกงาน มีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับ ซึ่งเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกงานนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้มากเลยทีเดียว”

.

อีก 1 รุ่นพี่คนเก่งคือ นางสาวกชกร พุกดี หรือ อุ้มบุญ บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการฯ รุ่นที่ 6
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง
GA Quality Engineer บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย)
“การเรียนที่พีไอเอ็มจะมีทั้งการเรียนแบบทฤษฎีและแบบปฏิบัติ เรียนในห้องห้องแล็บ ทั้งเคมี ไฟฟ้า หุ่นยนต์ เช่น การเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้า การตะไบเหล็ก และยังมีภาคปฏิบัติอย่างอื่นอีกด้วย ถ้าอยากรู้ให้ลองมาเรียนกันดูนะคะ อุ้มได้ความรู้เยอะมากๆ จากที่นี่ นอกจากนี้ยังได้มิตรภาพ การเสียสละ การแบ่งปัน จากทางสถาบันฯ ที่มีโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ ซึ่งเราได้รับจากสถาบันฯ ก็อยากส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับน้องๆ อีกทอดค่ะ 

สำหรับการฝึกงาน อุ้มได้ฝึกทั้งหมด 18 เดือน ค่ะ ที่แรกเลยอย่างที่รู้ๆ กันนะคะว่าเด็กพีไอเอ็มชั้นปี 1 ต้องฝึกงาน 3 เดือน ที่ร้าน 7-Eleven เพื่อฝึกความมีวินัย ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือ “มนุษย์สัมพันธ์” ค่ะ จากนั้นปีอื่นๆ ก็ไปฝึกในโรงงาน เคยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ทำโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อน เพื่อช่วยให้พนักงานทำง่ายขึ้น ถือว่าเป็นการเอาวิชาที่เรียนมาปฏิบัติจริงเลยค่ะ” 

เป็นยังไงกันบ้างกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ พี่ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และความตอบโจทย์ในด้านของตลาดแรงงาน น้อง ๆ คนไหนที่กำลังสนใจอยากเข้าวิศวะต้องอย่าพลาดสาขานี้!! 

สุดท้ายนี้ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจและอยากสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรได้ที่นี้เลย!! 

ทุนการศึกษาพีไอเอ็มได้มีการสนับสนุนนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 • ทุนเจียระไนเพชร
  ชำระครั้งแรก 7,000 บาท เทอมถัดไปชำระ 3,500 บาท
  – เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 3.00
  – รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.5
 • ทุน PIM 50%
  – ชำระครั้งแรก 5,000 บาท เทอมถัดไปรับส่วนลด 50%
  – เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) แรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.50
  – รักษาเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 • ทุนสำหรับปวส.เทียบโอน
  – เกรดเฉลี่ยแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2.00

  รับส่วนลดทุน 15% หรือ 50% (ขึ้นอยู่กับประเภททุนที่ได้รับ) ระยะเวลาเรียน 2.5 – 3 ปี

สมัครและสอบถาม ปรึกษาแนวทางการเรียน/อาชีพกับพี่ๆ แนะแนว ได้ 2 ช่องทาง

ห้องรับสมัครนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น L ตึก CP All Academy ถ.แจ้งวัฒนะ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ช่องทางออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สมัครเรียนได้ CALL ปุ๊บ ให้ทุนการศึกษาเรียนต่อ ป.ตรี ทุกคณะ คลิก! 

https://www.pim.ac.th/pim/archives/7101  

Website: www.pim.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/pimfanpage  

โทร. 02-855-0000

[email protected] : @pim.line

kat pari

pari

Related post