fbpx

N-NET คืออะไร? ใครต้องสอบ? กำหนดการสอบ N-NET ปีล่าสุด

 N-NET คืออะไร? ใครต้องสอบ? กำหนดการสอบ N-NET ปีล่าสุด

N-NET คืออะไร?

N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา


สอบ N-NET เพื่ออะไร?

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  3. เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา
  4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ปีการศึกษา 2563

  • ระดับประถมศึกษา : คลิก
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : คลิก
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : คลิก
  • เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ : คลิก

  • ขอบคุณข้อมูล : สทศ.
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค.63
PANOT

PANOT

Related post