fbpx

ประกวด “GPSC Young Social Innovator 2020”

 ประกวด “GPSC Young Social Innovator 2020”

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “GPSC Young Social Innovator 2020” ภายใต้แนวคิด “พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน : Sustainable Energy, Natural resource and Environment” ชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความยั่งยืน จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง
 3. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี…บริบูรณ์ โดย
  • กรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอรn ซินเนอรnยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 4. สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

โจทย์การประกวด
“พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลMอมที่ยั่งยืน”
(Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

 • พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้างพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ และ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ/หรือ Recycle

กำนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลเข้ารอบ 30 ทีม วันที่ 1 กันยายน 2563
 • GPSC Young Social Innovator Camp 2020 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  555/2 ศูนยnเอนเนอรnยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 • Facebook : GPSC Young Social Innovator
 • E-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย / GPSC Young Social Innovator

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • 24 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี…บริบูรณ์ โดย
  • กรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอรn ซินเนอรnยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 4. สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

จัดโดย

 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
kat pari

pari

Related post