fbpx

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา CSR Tollway Contest ปี 2020

 ประกวดภาพยนตร์โฆษณา CSR Tollway Contest ปี 2020

บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา CSR Tollway Contest ปี 2020 หัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย New Normal By Tollway Better Way” ชิงทุนการศึกษา พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ และโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

 • เนื้อหาต้องสอดคล้องในหัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย NEW Normal By Tollway Better Way” เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่วิถีใหม่ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2538 – ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548)
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน โดย 1 ทีม (เดี่ยว นับเป็น 1 ทีม)
 • สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง และสมาชิกต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนและถูกต้องตามที่กติกากำหนด

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลพิเศษ Best Popular 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์หมายเลข  0-2792-6525-26
 • Facebook : CSR Tollway Contest

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี
  (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2538 – ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548)
 2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน โดย 1 ทีม (เดี่ยว นับเป็น 1 ทีม)
 3. สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง และสมาชิกต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

จัดโดย

 • บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
kat pari

pari

Related post