fbpx

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ “Logo Hatyai Learning City”

 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ “Logo Hatyai Learning City”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ “Logo Hatyai Learning City” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 14,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกตราสัญลักษณ์ (logo) ของ “เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้” (Logo Hatyai Learning City) ที่มีความสวยงาม ทันสมัย บ่งบอกถึงความเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์โครงการ รวมถึงนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย และการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ตามที่เห็นสมควร
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เป็นการดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่นใด และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับรองผลงานของตนเอง จึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 5. หากมีการตรวจสอบและพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็นการดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่นใด และเคยส่งผลงานเข้าประกวดที่ใดมาก่อน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และเทศบาลนครหาดใหญ่ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น รวมถึงในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผลการพิจารณาเป็นโมฆะ และริบรางวัลที่ได้รับคืนทั้งหมด
 6. ขอสงวนสิทธิ์การส่ง โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้

ข้อกำหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน

 1. ภาพตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อความหมายของ “เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้”ได้อย่างชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเชื่อมโยงแนวคิดของ UNESCO Learning City Network (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://uil.unesco.org) และอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปร่าง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 2. ผลงานต้องเป็นภาพสีและขาวดำ (ทั้งสองแบบ) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 6 นิ้ว พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบตามแนบท้ายประกาศ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล AI PSD (CS) และ PDF JPG PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมกับผลงานและเอกสารคำอธิบายประกอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือส่งข้อมูลพร้อมผลงานออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/e6hoBKDbYP3cAYh27
 2. หมดเขตการส่งผลงาน : 15 กรกฎาคม 2563
 3. ประกาศผล : 30 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง https://th-th.facebook.com/Hatyaifans

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เป็นเงินรางวัล ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ผศ.เธียรชัย พันธ์คง : [email protected]
 • โทรศัพท์ 095-0317775

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผศ.เธียรชัย พันธ์คง

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • 15 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย และการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน

จัดโดย

 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่
มีเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
kat pari

pari

Related post