fbpx

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย

 1. ประเภท Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี, เนบิวลาและกระจุกดาว
 2. ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)
 3. ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
 4. ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง
 5. ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้
 2. สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง (ไทย – อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพและเทคนิค ที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image Processing) ให้ครบถ้วน

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

 1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพมายัง   ตามลิงค์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วนทุกภาพ
 2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทในเดือนกันยายน 2563 ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th

รางวัลการประกวด รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

 1. ประเภท Deep Sky Objects
  • ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
  • ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ
  • ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
  • ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 5. ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก
  • ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-5312-1268
 • โทรสาร 0-5312-1250

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • 31 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

จัดโดย

 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
kat pari

pari

Related post