fbpx

ประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 57,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

กติกาการประกวด

 1. การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  • ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. ประกวดเป็นรายบุคคล (1 ท่านต่อ 1 ชิ้นงาน)
 3. วาดภาพในหัวข้อที่กำหนด ขนาดไม่ต่ำกว่า A3 (ไม่จำกัดการใช้สีและเทคนิคการในการสร้างสรรค์)
 4. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 5. ผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานการประกวดตั้งแต่วันนี้ – 17 ก.ค. 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
 • มอบรางวัลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

รางวัลการประกวด

 • ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ

 • สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12063
 • อ.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ โทร. 08-9734-3569
 • คุณเอกมงคล แก้วกล่ำ โทร. 06-2720-3232

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • 17 ก.ค. 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จัดโดย

 • สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar

kat pari

pari

Related post