fbpx

ไม่เข้าร่วม TCAS! ทันตะ จุฬาฯ เปิดรับอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

 ไม่เข้าร่วม TCAS! ทันตะ จุฬาฯ เปิดรับอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้ช่่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพสำหรับช่วยงานทางทันตกรรม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม การเรียนการสอนนั้นจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเมื่อจบการอบรมแล้วสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) – คณะ ...

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
4. มีสุขภาพร่างการแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพได้
5. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา และประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ – ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้เขียนบันทึกข้อความแนบท้ายซึ่งอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
– ถ้ามีการตั้งครรภ์ระหว่างฝึกอบรมต้องลาพักการศึกษา


การคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน วิชาที่สอบคือ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน)
2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     40,000 บาท* (รวมค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ และอื่นๆ )
2. ค่าประกันของเสียหาย        5,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อจบการศึกษา และไม่ได้ทำของเสียหาย) 

วัสดิการ
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีประกันอุบัติเหตุ

เงินรางวัลการศึกษา
มีรางวัลการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความประพฤติดี 


ประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรม ปีการศึกษา 2563 


PANOT

PANOT

Related post