fbpx

ใครสนใจบ้าง! โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

 ใครสนใจบ้าง! โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

สวัสดีครับ! โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศข้อมูลการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วนะครับ เพื่อนๆ DEK64 คนไหนสนใจเข้าศึกษารอบพิเศษในปีการศึกษา 2564 นี้ อาจต้องทำผลการเรียนของตัวเองให้มากเข้าไว้ เพราะแต่ละคณะเขามักจะกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขขั้นต่ำไว้ คาดว่าจะเปิดรับสมัครจริงใน TCAS64 รอบ 1 Portfolio รายละเอียดข้อมูลการรับเป็นดังนี้ครับ

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นใช้สิทธิ์

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะสามารถจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านั้น ไม่มีสิทธิ์ยื่นโควตาฯ ในรอบนี้
  2. ต้องศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยให้ถือเอาจากจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 4 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 5 เทอม 2) ต้องมีหน่วยกิตของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วิชารหัส ค 3xxxx หรือเทียบเท่า) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิชารหัส ว 3xxxx หรือเทียบเท่า) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าว 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  3. มีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้ ตามตารางด้านล่างนี้ โดยระบบจะเลือกผลการเรียนที่ดีที่สุดที่ยังไม่หมดอายุให้โดยอัตโนมัติ
  4. สามารถเลือกอันดับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ
  5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 2564) กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมหลังจากผู้สมัครฯ ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

  1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ามอบตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

  • ศึกษาข้อมูลการรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่ : คลิก
  • ขอบคุณข้อมูล
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค.63
PANOT

PANOT

Related post