fbpx

สทศ. คืออะไร? เกี่ยวข้องยังไงกับ TCAS64 / DEK64 ควรทำความเข้าใจ

 สทศ. คืออะไร? เกี่ยวข้องยังไงกับ TCAS64 / DEK64 ควรทำความเข้าใจ

สทศ. คืออะไร?

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สทศ” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NIETS” ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


สทศ. ทำอะไรบ้าง?

 1. จัดการบริหารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้ได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาข้อสอบให้สามารถวัดได้ทุกมาตรฐานการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
 3. ดำเนินการให้มีการนำผลการทดสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 4. วิจัยและพัฒนาให้มีระบบการทดสอบทางการศึกษาให้ครบทุกมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
 5. ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบข้อสอบและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรม และเทคนิคการสร้างข้อสอบและมาตรฐานการวัดรูปแบบต่าง ๆ
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและข้อความรู้ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
 7. ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับและมติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง ทันสมัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาและทุกระดับสถานศึกษาและต้นสังกัดมีโปรแกรมการทดสอบและประเมินผลผู้เรียนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 9. ให้บริการการทดสอบแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ
 10. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา สนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล

สทศ. จัดสอบอะไรบ้าง?

 1. O-NET : Ordinary National Educational Test (การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน) เป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นที่ 1 – 3 ของชั้น ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยเดิมมี 8 วิชา แต่ต่อมาในปีการศึกษา 2558 ได้ลดลงเหลือ 5 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. V-NET : Vocational National Educational Test (การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา) ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
 3. I-NET : Islamic National Educational Test (การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
 4. B-NET : Buddhism National Educational Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
 5. N-NET : Non-Formal National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 6. การทดสอบสมรรถนะครู สำหรับครู
 7. การสอบ 9 วิชาสามัญ (หรือเดิม 7 วิชาสามัญ) เป็นข้อสอบสำหรับเข้า 4 กลุ่มคณะในระบบ กสพท. และการสอบรับตรงร่วมกันสำหรับคณะทั่วไปในสถาบันส่วนใหญ่ ข้อสอบประกอบด้วยรายวิชาทั้ง 9 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและ สังคมศึกษา
 8. GAT : General Appitude Test (ความถนัดทั่วไป) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเชื่อมโยง และส่วนภาษาอังกฤษ
 9. PAT : Professinal Appitude Test (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ) ประกอบด้วยรายวิชาทั้งหมด 12 วิชา
 • PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 • PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี
 • PAT7.7 : ความถนัดทางภาษาเกาหลี

สทศ. เกี่ยวข้องกับ DEK64 , TCAS64 ยังไง?

 • DEK64 สามารถสมัครสอบในรายวิชาที่ตนเองสนใจ เพื่อนำคะแนนที่ได้ยื่นในคณะ/สถาบันในแต่ละรอบของ TCAS64
 • สามารถสมัครและติดตามข่าวสารจาก สทศ. ได้ทาง : https://www.niets.or.th/

PANOT

PANOT

Related post