fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการรับ นร. โดยใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ” เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS64 (10 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการรับ นร. โดยใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ” เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS64 (10 สถาบัน)

สวัสดีครับ! ในปัจจุบันผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOIEC, TOEFL, IELTS หรือ BMAT ฯลฯ ไม่ได้สำคัญเฉพาะคนที่ต้องการสมัครงานเท่านั้น มหาวิทยาลัยในไทยยังใช้เกณฑ์คะแนนเหล่านี้ยื่นด้วย โดยเฉพาะใน TCAS รอบพอร์ตฟอลิโอ คณะจำพวกแผนศิลป์หรือวิทยาลัยนานาชาติในหลายสถาบันนิยมใช้เป็นเกณฑ์มากๆ .. ม. มักจะระบุเกณฑ์คะแนนที่ต้องการมาให้เราเลือกสอบ พร้อมระบุเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่ต้องการมาด้วยกัน เปรียบเสมือนคะแนนเหล่านี้ใช้เป็นตัวแทนของพอร์ตฟอลิโอได้เลย ติดตามข้อมูลการรับทั้งหมดได้ที่นี่เลยครับ

สถาบันที่เปิดรับโครงประเภทนี้ TCAS63

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ : คลิก

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ : คลิก

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program – IBP) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : คลิก

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ : คลิก

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ รับด้วย Portfolio : คลิก

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการหลักสูตรนานาชาติ : คลิก (หน้า 82-94)

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) คณะแพทยศาสตร์
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) คณะแพทยศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก

8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์) : คลิก

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดรับโครงการประเภทนี้ในบางคณะ/สาขา ด้วยการรับแบบ Portfolio : คลิก (ไล่ดูคณะที่สนใจ)

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก

 • ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post