fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการด้านศิลป์” เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS64 (12สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการด้านศิลป์” เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS64 (12สถาบัน)

สวัสดีครับ! ผลงานด้านศิลป์เป็นผลงานอีกประเภทหนึ่งที่หลายสถาบันต้องการในรอบพอร์ตฟอลิโอ ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านการประกวด การแสดง การออกแบบ ฯลฯ ภาพรวมหลายสถาบันเปิดรับเพื่อนๆ ทั้งที่กำลังเรียนแผนวิทย์และศิลป์ … พี่ Buddy TCASter แนะนำว่าควรเป็นผลงานในระดับโรงเรียน , จังหวัด ภาคขึ้นไป ยิ่งเป็นผลงานที่ได้การรับรองด้วยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือระดับจังหวัดขึ้นไปยิ่งดี ทำให้มีลุ้นติดมากขึ้น … สำคัญ! เพื่อนๆอย่าลืมเก็บหลักฐานการสมัคร เช่นรูปถ่าย ใบประกาศนียบัตรไว้ด้วยนะครับ

สถาบันที่เปิดรับโครงการด้านศิลป์ TCAS63

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ : คลิก
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาตินานาชาติ : คลิก

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะศิลปศาสตร์ รับด้วย Portfolio : คลิก

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม : คลิก (หน้า 62-66)

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • รับด้วย Portfolio ในหลายโครงการ / หลายคณะ : คลิก

6. มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ : คลิก

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 •  โครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะศิลปกรรมศาสตร์ : คลิก

8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) : คลิก
 • โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (คณะศิลปกรรมศาสตร์) : คลิก
 • โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) : คลิก

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดรับโครงการประเภทนี้ในบางคณะ/สาขา ด้วยการรับแบบ Portfolio : คลิก (ไล่ดูคณะที่สนใจ)

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ : คลิก

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการ “ศึกษิตศิลปะ” เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง” ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “ลูกหลานสืบสานศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก

12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา : คลิก

 • ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post