fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการโอลิมปิกวิชาการ” (สอวน.) เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS64 (9 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการโอลิมปิกวิชาการ” (สอวน.) เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS64 (9 สถาบัน)

สวัสดีครับ! เพื่อนๆหลายคนคงทราบกันดีว่าการยื่นพอร์ตฟอลิโอ เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมาก ผลงานที่ใช้ยื่นก็มีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป ตามเกณฑ์ที่คณะ/สถาบันนั้นๆกำหนด แต่มีผลงานทางด้านวิชาการประเภทหนึ่งที่หลายสถาบันให้ความสำคัญอย่างมาก นั่นคือผลงานที่มาจาก ”โครงการโอลิมปิกวิชาการ”

“สอวน.” หรือสำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการขึ้น โดยมีทั้งหมด 6 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาฟิสิกส์
 2. สาขาเคมี
 3. สาขาชีววิทยา
 4. สาขาคณิตศาสตร์
 5. สาขาคอมพิวเตอร์
 6. สาขาดาราศาสตร์ค่ายสอวน. 

โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยทำการสอบคัดเลือกประมาณช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีและจะประกาศผลช่วงประมาณเดือนกันยายนของทุกปี โดยให้สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2 มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ

 • ค่าย 1  : นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม
 • ค่าย 2  : นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม

รวมสถาบันที่เปิดรับโครงการ สอวน. TCAS63

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • โครงการโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ : คลิก

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ : คลิก

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2563 : คลิก

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) : คลิก

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) : คลิก

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิก คลิก (หน้า 9)

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 : คลิก

 • ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน
 • ขอบคุณข้อมูล : https://www.posn.or.th
 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post