fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ‘‘คณะนิติศาสตร์’’ TCAS64 (14 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ‘‘คณะนิติศาสตร์’’ TCAS64 (14 สถาบัน)

สวัสดีครับ! เพื่อให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ วันนี้พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะนิติศาสตร์ TCAS63 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS64 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

Kettani Law Firm - Leading Law Firm in Morocco - Acquisition ...

สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) : คลิก

2. คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก

3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 • โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ : คลิก

4. คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ : คลิก

 • โครงการรับผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฏหมายระดับประเทศ
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาญี่ปุ่น
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาจีน
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเยอรมัน
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเกาหลี
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาฝรั่งเศส
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

5. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ มศว

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก

6. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.บูรพา

 • โครงการเพชรตะวันออก : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ : คลิก
 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง : คลิก
 • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) : คลิก
 • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : คลิก

7. คณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ : คลิก
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน. : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) : คลิก
 • โครงการ Law for Languages : คลิก
 • โครงการนักกฏหมายลูกรพีนเรศวร : คลิก

8. คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก

9. คณะนิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) : คลิก
 • โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) : คลิก

10. สำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

 • โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา : คลิก
 • โควตาพิเศษสำนักวิชา : คลิก
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า : คลิก
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา : คลิก

11. คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี : คลิก

12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

13. คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ

 • โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ : คลิก

14. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มวล.

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 14 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63
Chill Chills

Chill Chills

Related post