fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ‘‘คณะวิศวกรรมศาสตร์’’ TCAS64 (10 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ‘‘คณะวิศวกรรมศาสตร์’’ TCAS64 (10 สถาบัน)

สวัสดีครับ! รอบพอร์ต TCAS63 ปีล่าสุด ”คณะวิศวกรรมศาสตร์” เป็นคณะที่เปิดรับในเกือบทุกสถาบันและมีความหลากหลายมากที่สุด ตั้งแต่รับด้วยผลการเรียน รับพิจารณาโครงงาน , รับด้วยโครงการ สอวน. , โครงการคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เรียกได้ว่าเปิดรับในจำนวนมากในแต่ละสถาบัน

เพื่อให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ วันนี้พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) TCAS63 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายอยากเรียนวิศวะได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS64 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ : คลิก
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : คลิก
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน : คลิก
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : คลิก
 • โครงการความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) : คลิก

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 • โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ : คลิก
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ : คลิก
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ : คลิก
 • โครงการช้างเผือก : คลิก

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563 : คลิก

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คลิก
 • โครงการสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โครงการสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ : คลิก
 • โครงการสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ : คลิก

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • โครงการโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการให้โควตาบุตรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : คลิก

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.) : คลิก

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

9. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม : คลิก
 • โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คลิก
 • โครงการลูกแสดทอง : คลิก

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : คลิก
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม : คลิก
 • โครงการลูกพระราชบิดา 1 : คลิก
 • โครงการลูกพระราชบิดา 2 : คลิก
 • โครงการทุนมงคลสุข : คลิก
 • โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. : คลิก
 • โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 : คลิก
 • โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 : คลิก


Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์) โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น


 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 10 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63

Chill Chills

Chill Chills

Related post