fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสาธารณสุขศาสตร์” TCAS64 (รวม 11 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสาธารณสุขศาสตร์” TCAS64 (รวม 11 สถาบัน)

คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?

เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพ โดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เพื่อการมีสภาพชีวิตทั้งทางกายภาพ จิตใจและทางสังคมที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมุ่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข ศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี เปิดสอนในสาขาอะไรบ้าง?

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขากลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | profession2558

สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา : คลิก

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) : คลิก

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ: คลิก
 • โครงการ สอวน. : คลิก
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต ”พิบูลบำเพ็ญ” : คลิก
 • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : คลิก

5. คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ไม่เปิดรับสมัคร

6. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา : คลิก
 • โควตาพิเศษสำนักวิชา : คลิก
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า : คลิก
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา : คลิก

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ : คลิก
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน. : คลิก
 • โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : คลิก

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.) : คลิก

10. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม : คลิก

11. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 11 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.63
PANOT

PANOT

Related post