fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะครุศาสตร์ – คณะศึกษาศาสตร์” TCAS64 (รวม 13 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะครุศาสตร์ – คณะศึกษาศาสตร์” TCAS64 (รวม 13 สถาบัน)

พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะครุศาสตร์ – คณะศึกษาศาสตร์ TCAS63 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS64 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

5 เรื่องสุดโหด! ของคนอยากเรียนครูต้องรู้ - TCASter

สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ : คลิก
 • โครงการความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) : คลิก
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาตินานาชาติ : คลิก

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ: คลิก
 • โครงการ สอวน. : คลิก
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ : คลิก
 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต ”พิบูลบำเพ็ญ” : คลิก
 • โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ : คลิก
 • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) : คลิก
 • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : คลิก

3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก

4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

5. คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม : คลิก

6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ : คลิก
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน. : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) : คลิก

7. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) : คลิก

8. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ : คลิก

9. วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี : คลิก

10. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก

11. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • โครงการโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

12. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 : คลิก

13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โครงการสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ : คลิก
 • โครงการสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 13 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63
Chill Chills

Chill Chills

Related post