fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเภสัชศาสตร์” TCAS64 (รวม 9 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเภสัชศาสตร์” TCAS64 (รวม 9 สถาบัน)

พี่ Buddy TCASter เลยได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ.)  TCAS63 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายอยากเรียนเภสัชได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS64 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

การเรียนเภสัชศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนกี่ปี? จบแล้วทำงานที่ไหน?

สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา : คลิก

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (วมว.) : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ : คลิก

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี : คลิก
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : คลิก

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก

5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ : คลิก
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ : คลิก

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.) : คลิก

สถาบันที่ไม่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เปิดรับสมัคร รับตรง)
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 9 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย.63
Chill Chills

Chill Chills

Related post