fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเกษตรศาสตร์” เตรียมพร้อมรับมือ TCAS64 (รวม 12 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเกษตรศาสตร์” เตรียมพร้อมรับมือ TCAS64 (รวม 12 สถาบัน)

พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต ”คณะเกษตรศาสตร์” TCAS63 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS64 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

เกษตรศาสตร์ มข. โต้ข่าว รับน้องกินเนื้อหมา เป็นแค่ตำนาน ความจริง ...

สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

 • โครงการช้างเผือก : คลิก
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 14 : คลิก
 • โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ : คลิก

2. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม : คลิก
 • โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คลิก
 • โครงการลูกแสดทอง : คลิก
 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

5. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ : คลิก
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) : คลิก
 • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน. : คลิก
 • โครงการทายาทเกษตรกร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร : คลิก
 • โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ : คลิก

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม : คลิก
 • โครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกร : คลิก
 • โครงการรักเกษตร : คลิก

7. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • โครงการโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว)   

 • โครงการเพชรตะวันออก : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ: คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการ สอวน. : คลิก
 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง : คลิก
 • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) : คลิก
 • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : คลิก
 • โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว : คลิก

10. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี : คลิก
 • โครงการ วมว. : คลิก

11. คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

12. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) : คลิก
 • โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 12 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.63
PANOT

PANOT

Related post