fbpx

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะอักษรศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – มนุษยศาสตร์” TCAS64 (รวม 17 สถาบัน)

 รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะอักษรศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – มนุษยศาสตร์” TCAS64 (รวม 17 สถาบัน)

โดยรวมแล้วทั้ง 3 คณะ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสังคมและการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในแต่ละพื้นที่ การเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจจิตใจของมนุษย์ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ โดยจะใช้การวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลที่เกิดขึ้น ทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นตั้งสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังรวมไปถึงการศึกษาด้านวิทยาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเงิน บัญชี การตลาด การท่องเที่ยวและโรงแรม ฯลฯ

พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต ”คณะอักษรศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – มนุษยศาสตร์” TCAS63 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS64 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

เปิดว้าบ...งานศิลปะ โหลดฟรี 400,000 ภาพ บนเว็บ 'The MET' - salika

สถาบันที่เปิดคัดเลือก TCAS63 รอบพอร์ต

1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ : คลิก
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาตินานาชาติ : คลิก

2. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก (หน้า 24)

3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก

4. คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม : คลิก

5. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 • โครงการช้างเผือก : คลิก
 • โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ : คลิก
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ : คลิก

6. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี : คลิก

7. คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง : คลิก
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

9. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา : คลิก
 • โควตาพิเศษสำนักวิชา : คลิก
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า : คลิก
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา : คลิก

10. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก (หน้า 6 – 54)
 • โครงการผู้พิการ : คลิก (หน้า 55 – 57)
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติ : คลิก (หน้า 82 – 94)

11. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

12. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา : คลิก

13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง : คลิก
 • โครงการเพชรตะวันออก : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ: คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โครงการ สอวน. : คลิก

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก
 • โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก
 • โครงการดาวอินทนิล : คลิก

15. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

16. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก

17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • โครงการรับด้วย Portfolio : คลิก (หน้า 3)

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) ในรายวิชาที่กำหนด ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

 • ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 17 สถาบัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.63
PANOT

PANOT

Related post