fbpx

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS รอบที่ 5 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เปิดรับสมัครแล้ว TCAS รอบที่ 5 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับรอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2563

จำนวน 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  จำนวน 16 คน
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  จำนวน 10 คน
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
  จำนวน 10 คน
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
  จำนวน 20 คน
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  จำนวน 10 คน 
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
  จำนวน 3 คน 
   
การประชาสัมพันธ์อยู่ในหัวข้อรับสมัครระดับปริญญาตรี https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/
 

kat pari

pari

Related post