fbpx

ประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19”

 ประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19” ชิงของรางวัล และเกียรติบัตร

ลักษณะผลงาน
งานเขียนทุกประเภทตามความถนัด ที่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค Covid 19 หรือ New Normal

ประเภทการประกวด

  1. ประเภทเด็ก อายุระหว่าง 6-14 ปี (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
  2. ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -30 กรกฎาคม 2563
ทางอีเมล์ [email protected]

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0-2247-0013 ต่อ 1327-28 (ในวัน-เวลาราชการ)

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

  • 30 กรกฎาคม 2563

ลักษณะผลงาน

  1. งานเขียนทุกประเภทตามความถนัด ที่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค Covid 19 หรือ New Normal
  2. ประเภทเด็ก อายุระหว่าง 6-14 ปี (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
  3. ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

จัดโดย

  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
kat pari

pari

Related post