fbpx

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ VS วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ VS วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

น้อง ๆ เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ทั้งสองคณะนี้ มีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร วันนี้พี่ได้รวบรวมข้อมูลของทั้งสองคณะว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้อง ๆ ที่กำลังลังเลระหว่างสองคณะ หรือยังเลือกไม่ถูกว่าควรไปทางไหนดี…ไม่ต้องห่วงนะ! วันนี้เราลองมาดูพร้อมกันเลย!!

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบการทำงาน รวมไปถึงการประยุกต์ในการใช้งานด้านต่าง ๆ โดยเน้นความเข้าใจในด้านทฤษฎีและปฏิบัติทั้งระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงเครือข่าย เป็นต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับการเริ่มออกแบบ การสร้างเครื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษา รวมถึงระบบวงจรต่าง ๆ โดยเนื้อหาที่น้อง ๆ จะได้เจอจะมีทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารควบคู่ไปกับความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติของวิศวกรรม 

ความคล้ายกันของทั้งสองคณะ คือ

  1. จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกัน เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการคำนวณ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคำนวณและวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องเรียนในวิชานี้
  2. การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงต้องเรียนรู้หลักการเขียนแต่ละรูปแบบภาษาที่ใช้ ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท
  3. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ โปรแกรมพื้นฐาน ทั้งสองคณะมีความจำเป็นที่ต้องรู้พื้นฐานของทั้งสามอย่าง เพื่อเป็นการควบคุมคอมพิวเตอร์ได้อย่างครบถ้วน
  4. การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ เป็นการเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการสื่อสารข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมต่อในการทำงานอย่างเป็นระบบ

ความต่างกันของทั้งสองคณะ คือ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ VS วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

  1. เน้นการคิดวิเคราะห์ ตรรกะ และกระบวนการที่เป็นพื้นฐาน ใช้ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ มาพัฒนาซอฟแวร์และระบบให้มีคุณภาพ
  2. ระบบของคอมพิวเตอร์ มีสัดส่วนในการเรียนมากกว่าวิศวกรรมศาสตร์ ด้านระบบโครงสร้างข้อมูล หรือกระบวนการแก้ปัญหา สามารถใช้ซอฟแวร์ได้อย่างกว้างขวางตามความต้องการขององค์กรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หรืออธิบายง่าย ๆ โดยคณะคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จะเน้นการคิดวิเคราะห์ ตรรกะ จะนำทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาซอฟแวร์ พัฒนาระบบ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ VS วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

  1. ต้องเรียนพื้นฐานของวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมวงจร หรือการเขียนระบบ เพื่อเชื่อมระบบต่าง ๆ ต่อกัน ให้คอมพิวเตอร์และระบบเหล่านั้นใช้งานได้จริง
  2. การประยุกต์ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถนำเอาความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ในด้านของอุตสาหกรรมเครื่องจักร รวมถึงหุ่นยนต์ สามารถออกแบบโปรแกรม และเขียนให้ระบบสามารถใช้ได้ตามคำสั่งของผู้บังคับได้ โดยเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์สามารถทำตามคำสั่งได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด 
  3. ได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า เนื่องจากคณะวิศวกรรมจะได้ศึกษาด้านฮาร์ดแวร์ ได้สัมผัสและใช้อุปกรณ์จริง ในสัดส่วนที่มากกว่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 

หรืออธิบายง่าย ๆ คือ จะเอาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมกับหลักของด้านวิศวกรรม มาพัฒนาระบบ และการทำงานของคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีความแตกต่างด้านการเน้นชั่วโมงในการเรียน หรือบางรายวิชา น้อง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ตามระเบียบการหลักสูตรของสาขาในแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ สนใจได้ เนื่องจากข้อมูลที่พี่รวมรวบมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจช่วยให้น้อง ๆ ตัดสินใจจากความสนใจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 

และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ลองมาเตรียมความพร้อมไปพร้อม ๆ กันได้จากที่นี่เลย เตรียมสอบ TCAS65 หรืออยากหาโจทย์เก่า ๆ ทำเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก็เข้ามาที่นี่ได้เลยน้าา คลังข้อสอบ แล้วมาฝึกทำข้อสอบไปพร้อม ๆ กันนะ

kat pari

pari

Related post