fbpx

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะแพทยศาสตร์” TCAS64 (20 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะแพทยศาสตร์” TCAS64 (20 สถาบัน)

สวัสดีครับ! เผลอแปบเดียวก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับปีที่ 3 ของการคัดเลือกเพื่อนๆเข้าสู่มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ในปีที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ยังคงเป็นคณะยอดฮิต ติดเทรนด์ที่เพื่อนๆให้ความสนใจกันมากเหมือนเดิม แต่ที่สิ่งเปลี่ยนไปอาจเป็นการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับสมัครในบางสถาบัน อธิเช่น

 • ม.ขอนแก่น ที่กำหนดให้สอบวิชาเฉพาะโดยการประเมินสมรรถนะของสถาบันเองในรอบ 2 โควตาภาคอีสาน
 • ม.สงขลานครินทร์ที่ปรับเปิดรับโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทในรอบพอร์ตฟอลิโอ จากเดิมที่เคยเป็นจำนวนที่เปิดรับในรอบโควตามาในหลายปีหลัง
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เข้าร่วมกับ กสพท. เป็นต้น

พี่ Buddy TCASter ยังแนะนำเหมือนเช่นเคยครับ ถ้าเพื่อนๆอยากสอบเข้าคณะแพทย์จริงๆ แนะนำว่าอยากให้โฟกัสแค่ 3 รอบแรกเท่านั้น เพราะ 3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายสถาบันเน้นรับเพียง 3 รอบแรกเท่านั้น ถึงแม้อาจมีบางสถาบันเปิดรับในรอบที่ 4 และ 5 อยู่บ้าง แต่เปิดรับในจำนวนที่น้อยมากๆ สถาบันไหนเปิดรับในรอบไหน โครงการอะไรบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

ม.เอกชนรุกเปิดสาขาแพทย์ รับสังคมสูงวัย-แก้ปัญหาขาดแคลนหมอ

TCAS รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ (ตย. โครงการ)

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ

3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio

4. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วย Portfolio

5. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มศว และ คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ
 • โครงการเรียนดีโอลิมปิก
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน รพ.ยะลา
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป

9. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • เปิดรับสมัคร 5 กลุ่มโครงการตามกำหนด

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

11. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

TCAS รอบ 2 โควตา (ตย.โครงการ)

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คลิก

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : คลิก

 • โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว

3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : คลิก

 • โครงการปณิธาณจุฬาภรณ์

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คลิก

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คลิก

 • โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลิก

 • โควตา 14 จังหวัดภาคใต้

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลิก

 • โควตาภาคเหนือ

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : คลิก

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : คลิก

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณาสุข)

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คลิก

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ : คลิก

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย : คลิก
 • โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ : คลิก

13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : คลิก

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม กสพท. ปีการศึกษา 2563 (รวม 21 รหัส)

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

8. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

9. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี)

11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.เลิศสิน)

12. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

15. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

16. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

17. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

18. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

20. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

21. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 • ประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1/2563 : คลิก
 • ประกาศ กสพท. ฉบับที่ 2/2563 : คลิก

อยากเรียนแพทย์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

Chill Chills

Chill Chills

Related post