fbpx

เปิดรับ 6 โครงการ! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ มจธ. (9-17 มิ.ย.63)

 เปิดรับ 6 โครงการ! TCAS63 รอบ 5 รับตรงอิสระ มจธ. (9-17 มิ.ย.63)

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS63 รอบ 5 มจธ.

  1. โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563 : คลิก
  2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2563 : คลิก
  3. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2563 : คลิก
  4. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : คลิก
  5. โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program – IBP) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : คลิก
  6. โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program : IBP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563 : คลิก

PANOT

PANOT

Related post