fbpx

เปิดรับทั้ง 5 วิทยาเขต! ม.สงขลานครินทร์ TCAS63 รอบ 5 รับอิสระ (31 โครงการ)

 เปิดรับทั้ง 5 วิทยาเขต! ม.สงขลานครินทร์ TCAS63 รอบ 5 รับอิสระ (31 โครงการ)

TCAS รอบ 5 ม.อ. (รวมทุกวิทยาเขต)

 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลิก

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

 • โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) : คลิก
 • โครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” : คลิก
 • การคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลิก
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย : คลิก
 • โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ : คลิก
 • โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ : คลิก
 • โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ : คลิก
 • การรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) : คลิก
 • โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ : คลิก
 • โครงการ “กล้ายาง” รับตรงเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. : คลิก
 • โครงการไนติงเกล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บันฑิต : คลิก
 • โครงการปริญญาตรีใบที่สองตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม : คลิก
 • โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคสมทบ) : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ : คลิก

ม.อ. วิทยาเขตตรัง

 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” ปีการศึกษา 2563(รอบ 5) : คลิก
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายใต้โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ. ตรัง” ปีการศึกษา 2563(รอบ 5) : คลิก

ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

 • โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 (รอบ 5) : คลิก

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

 • โครงการเพชรนครินทร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5) : คลิก
 • โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 รอบ 5 : คลิก
 • โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5) : คลิก

ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

 • โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2563 : คลิก

PANOT

PANOT

Related post