fbpx

เปิดรับ 15 โครงการ! TCAS63 รอบ 5 ม.บูรพา (ใช้ GPAX , GATPAT)

 เปิดรับ 15 โครงการ! TCAS63 รอบ 5 ม.บูรพา (ใช้ GPAX , GATPAT)

ปฏิทินกำหนดการคัดเลือก TCAS63 ม.บูรพา


โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS63 รอบ 5 ม.บูรพา

1. โครงการรับตรง 12 จังหวัดในภาคตะวันออก (ครั้งที่ 2) : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

2. โครงการรับตรงทั่วประเทศ : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์ กสทท. และคะแนนการสอบสัมภาษณ์)

3. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX

4. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX

5. โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

6. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (คร้งที่ 3) : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX

7. โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : คลิปการสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา : คลิก

  • เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

9. ระเบียบการรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ : คลิก

10. โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3) : คลิก

11. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 5) : คลิก


PANOT

PANOT

Related post