fbpx

รับรวม 412 ที่นั่ง! TCAS63 รอบ 5 รับอิสระ ม.ธรรมศาสตร์ (21 หลักสูตร)

 รับรวม 412 ที่นั่ง! TCAS63 รอบ 5 รับอิสระ ม.ธรรมศาสตร์ (21 หลักสูตร)

ประกาศรับสมัครหลักสูตรภาษาไทย มธ.

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(โครงการพิเศษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(โครงการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คลิก
 • หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วิทยาลัยสหวิทยาการ : รอประกาศ

ประกาศรับสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ และทวิภาษา มธ.

 • หลักสูตรการจัดการการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) : คลิก
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) : คลิก

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ มธ.

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ)คณะศิลปศาสตร์ : คลิก
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)คณะพยาบาลศาสตร์ : คลิก
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ : คลิก

PANOT

PANOT

Related post