fbpx

ทุน 100% ระดับป.ตรีให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง จากม.ศรีปทุม

 ทุน 100% ระดับป.ตรีให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง จากม.ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถด้านการแสดง ให้ได้รับทุนการศึกษาถึง 100% จำนวน 3 ทุนตลอดหลักสูตรปริญญาตรี!

ทั้งนี้ทุนนี้มีเงื่อนไข ดังนั้นสำหรับผู้ที่ได้รับทุนต้องศึกษาให้ดีๆ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

การสนับสนุน 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ทุน

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน  1  ชุด

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

– ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ

– เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน เกียรติบัตร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8 อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว

โทร. 02 579 1111 ต่อ 3062

อีเมล: [email protected]

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 2. เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้านการแสดงละครภาพยนตร์ พิธีกร หรือการร้องเพลง

 3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 4. มีความประพฤติเรียบร้อย

 5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 6. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากที่ใดๆ มาก่อน

จำนวนทุน

 • ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ทุน

วิธีการสมัคร

 • สมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน  1  ชุด

 •  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

 • ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ

 • เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน เกียรติบัตร เป็นต้น

ให้ทุนโดย

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม

 • คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8 อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว

 • โทร. 02 579 1111 ต่อ 3062

 • อีเมล: [email protected]

เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก ScholarShip
kat pari

pari

Related post