fbpx

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

 โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6 ชิงทุนรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
 2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
 3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
 4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2563
 2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1-5
 3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบ พบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 4. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ“อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น มือถือ,แท็บเล็ต,คอมพิวเตอร์ ฯ และอินเทอร์เน็ตที่เสถียร

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์ : 1 พ.ค. – ก.ค. 63
 • คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท : 1 – 31 ส.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com : ก.ย. 63 และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ
 • เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” : 9 – 10 ต.ค. 63

ทุนรางวัล
ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณตะวัน เอนกวิชณกุล
  e-mail : [email protected]
  มือถือ 097 162 8910
 • คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี
  e-mail : [email protected]
  มือถือ 089 926 3290
 • บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
  222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
  โทร. 02 448 0312 , 02 448 0658-9
  โทรสาร 02 448 0393

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศิริรัตน์ สุ่นสกุล / บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2563
 • ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1-5
 • บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบ พบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ“อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น มือถือ,แท็บเล็ต,คอมพิวเตอร์ ฯ และอินเทอร์เน็ตที่เสถียร

จัดโดย

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
Chill Chills

Chill Chills

Related post