fbpx

เกลียดเคมีจงหนีไป…รวมคณะที่ใช้เคมีเน้นๆ

 เกลียดเคมีจงหนีไป…รวมคณะที่ใช้เคมีเน้นๆ

พันธะต่าง ๆ โครงสร้างทางเคมี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล!! ขึ้นชื่อว่าวิชาเคมี คงหนีไม่พ้นเนื้อหาเหล่านี้แน่นอน ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงพื้นฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม..เมื่อเข้าสู่ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนวิชาเคมีในบางคณะ บางสาขา จะมีความเข้มข้นและเนื้อหาที่อัดแน่น จนน้อง ๆ หลายคนอาจจะท้อได้อย่างแน่นอน! 

ดังนั้นวันนี้จึงรวบรวมคณะที่ใช้เคมีเน้น ๆ น้องคนไหนที่ไม่ชอบวิชาเคมีจะได้รีบหนีจากคณะเหล่านี้ไป!! 

#พี่เตือนแล้วนะ

คณะวิทยาศาสตร์

แน่นอนว่าเคมีเป็นหนึ่งวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ น้อง ๆ ที่เข้าคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องมีการเรียนพื้นฐานวิชาเคมีแน่นอน และนอกจากนี้ยังมีสาขาเพียวเคมี เป็นสาขาที่เรียนเคมีโดยตรง มีทั้งความจำและคำนวณเชิงลึกไปพร้อม ๆ กัน น้อง ๆ คนไหนที่รู้ว่าเราไม่มีความสนใจทางด้านเคมีก็อาจต้องคิดดี ๆ ก่อนตัดสินใจ

คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/รังสีเทคนิค

คณะสายสุขภาพจำเป็นต้องเรียนพื้นฐานด้านเคมี เนื่องจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานทางด้านเคมีไปพอสมควร แต่มีหนึ่งคณะที่เรียนเคมีอย่างเข้มข้น นั้นก็คือ คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากต้องเรียนรู้โครงสร้างต่าง ๆ ของยา ผลของยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

น้อง ๆ บางคนอาจสงสัยว่าสายวิศวะฯ ที่เน้นเรื่องการคำนวณทำไมต้องเรียนเคมี แต่มีอีกหนึ่งสาขาที่รวมวิศวกรรมศาสตร์ไว้กับเคมี นั่นก็คือ วิศวกรรมเคมีนั่นเอง เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 

เป็นอีกหนึ่งคณะที่ต้องใช้เคมีในการเรียน เนื่องจากต้องเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของพืช ป่าไม้ ดินและปุ๋ยที่เป็นอาหารของพืช ทำให้สองคณะนี้ต้องเรียนรู้องค์ประกอบแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จะส่งผลดีและผลเสียต่อพืชหรือสิ่งแวดล้อม ทำให้คณะเกษตร และคณะวนศาสตร์ต้องเรียนพื้นฐานของเคมีนั่นเอง

 คณะสัตวแพทยศาสตร์  

คณะสัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงการบำบัดรักษาโรคของสัตว์ประเภทต่าง ๆ ทำให้สัตวแพทย์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี เพื่อนำไปปรับใช้กับการรักษา รวมถึงการใช้ยากับสัตว์ประเภทต่าง ๆ ด้วย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายในกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยหลักวิชาทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ การมีพื้นฐานด้านเคมีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะจิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ การทำงานของระบบต่างๆที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต การหลั่งสารเคมีในสมองที่ส่งผลต่อสมดุล ทำให้คณะจิตวิทยาต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีเพื่อการศึกษาที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจคณะเหล่านี้แต่ยังไม่แน่ใจ พี่แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษาระเบียบการอย่างละเอียด รวมถึงเนื้อหาการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจต้องเจอในการเรียนคณะนั้น ๆ ด้วย การเข้าศึกษาอาจต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม หากเจอวิชาที่ไม่ชอบแต่เลี่ยงไม่ได้ การถามรุ่นพี่หรืออาจารย์ รวมถึงการนัดติวกับเพื่อน ๆ จึงเป็นอีกวิธีที่ทำให้น้องๆสามารถรับมือได้นั่นเอง 

kat pari

pari

Related post