fbpx

ทุนสร้างเมล็ดพันธุ์ทันตแพทย์

 ทุนสร้างเมล็ดพันธุ์ทันตแพทย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ตามหลักเกณฑ์พิเศษของทางมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตร จำนวนการรับ 10 ทุน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กำหนดการ
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2563
สัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2563
จำนวนการรับ 10 ทุน
วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก และมีคะแนนรวมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 16,000 คะแนน โดยมีองค์ประกอบและค่าร้อยละในการคำนวน ดังนี้ GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%
วิธีการสมัคร
สมัครและยื่นผลคะแนน ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ID : 0858208833 หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 085-820-8833
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์2
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อาจารย์น้ำเพชร ยางโชติ
โทรศัพท์ 085-820-8833 , 02-563-5252 ต่อ 5027

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 14 พฤษภาคม 2563

วันสัมภาษณ์

 • 15 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จจากโรงเรียนหรือหลักสูตรนานาชาติต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
 2. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จำนวนทุน

 • 10 ทุน

วิธีการสมัคร

 • สมัครและยื่นผลคะแนน ผ่านแอพพลิเคชั่น
  LINE ID : 0858208833 หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 085-820-8833
 • คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก และมีคะแนนรวมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 16,000 คะแนน
 • องค์ประกอบและค่าร้อยละในการคำนวน ดังนี้ GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%

ให้ทุนโดย

 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์น้ำเพชร ยางโชติ  085-820-8833 , 02-563-5252 ต่อ 5027

s-7471149 - Nampetch Yangchot

เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ทาง TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเท่านั้น
รายละเอียดกิจกรรมเป็นข้อความของทางผู้จัดกิจกรรม โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเข้าร่วม

 
Chill Chills

Chill Chills

Related post