fbpx

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะสถาปัตย์ฯ มธ. คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ 3 (TCAS)

 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะสถาปัตย์ฯ มธ. คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ 3 (TCAS)

เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจํานวน (ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

โดยให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รายละเอียดการขอรับทุนมีดังนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจํานวน ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาตามที่ลงทะเบียนเรียนจริง เฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษายังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาสถานภาพ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าในระบบต่อไป

เกณฑ์การคัดเลือก:

1. การให้ทุนหลักสูตรละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 5 ทุน ดังนี้

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) จํานวน 1 ทุน

2. การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการให้ทุน:

– นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา มีข้อผูกพันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จํานวนอย่างน้อย 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด นักศึกษาจะไม่สามารถรับทุนสนับสนุนจากทุนอื่นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

– หากนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเป็นผู้ตัดสิน การพิจารณาและการตัดสินของคณะฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือก
  2. เข้าศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยมีคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา และเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 1
  3. ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม. 5 รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า

ให้ทุนโดย

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121
  • โทรศัพท์: +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6

ขอบคุณข้อมูลจาก Scholarship.in.th

Chill Chills

Chill Chills

Related post